PTA

President:     

Sarah Hunter                   sarghunter@gmail.com

VPS:

Melody Gehring             melody.gehring@gmail.com
Kelly Kump                     kellyhkump@hotmail.com
Amy Hamblin                 hrhamylh@hotmail.com

Secretary:

Natalie Bradford            bradfordnatalie@gmail.com

Treasurer:

Steffanie Holdstock      steffholdstock@hotmail.com